QueZ

QueZ verwijst naar brochure Questions Zelfregie. Deze brochure bevat vragen die professionals en vrijwilligers kunnen gebruiken om in gesprek met cliënten zelfregie te stimuleren. Daarnaast biedt het reflectievragen voor casuïstiekbespreking of intervisie.
 

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Door de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die per 2013 is ingegaan, wordt meer dan voorheen van beroepskrachten verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Deze publicatie is afgestemd op de laatste ontwikkelingen rond die wet. Daarnaast komen de signalen van kindermishandeling uitgebreid aan bod.Een stappenplan verduidelijkt wat iemand kan doen die zich zorgen maakt over een kind. Een gesprek voeren met het kind of de zorgen bespreken met de ouders is daar een wezenlijk onderdeel van.

Stoppen en helpen: Een adequaat antwoord op kindermishandeling

De auteurs geven een overzicht van recente kennis over diagnostiek en hulpaanbod van kindermishandeling. Het beschrijft het ontstaan en de gevolgen van kindermishandeling en laat zien wat uit onderzoek bekend is over effectieve hulp. Hoe onderzoek je situaties van (vermoedelijke) kindermishandeling? Hoe kun je het beste praten met ouders en kinderen over veiligheid en kindermishandeling? En wat moet er gebeuren om de situatie voor het kind weer veilig te maken en de gevolgen voor het kind te beperken?

Pagina's