Mbo- en hbo-opleidingen zetten stappen naar verankering meldcode in opleiding

Meer studenten leren over de stappen van de wet meldcode

Hoe scoren mbo- en hbo-opleidingen, die studenten voorbereiden op beroepen die onder de wet melcode vallen, op aandacht in opleidingen voor huiselijk geweld en kindermishandeling? De monitor Leren Signaleren 2016 geeft hier antwoord op.

Uit de monitor, ingevuld door 25 mbo- en 25 hbo-opleidingen, blijkt onder meer het volgende:
• De grote meerderheid van de opleidingen heeft onderwijs over geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldcode geborgd in de opleiding, dat blijkt uit formele documenten (in bijvoorbeeld kwalificatiedossiers, in uitstroomprofielen of leerplanschema’s);
• Met betrekking tot onderwijs over de meldcode is er vooral aandacht voor het ontwikkelen van reflectieve vaardigheden en de eerste stappen van de meldcode;
• Het onderwijs gaat veelal over huiselijk geweld en kindermishandeling; een minderheid van de opleidingen besteedt ook aandacht aan specifieke onderwerpen zoals vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en ouderenmishandeling;
• Vaardigheidstraining, werkgroepen en practica worden minder vaak genoemd als vorm van onderwijs dan les of colleges; stages bieden volgens de meeste respondenten geen garantie voor mogelijkheden om de meldcode in de beroepspraktijk toe te passen.

Leer- en verbetercyclus

Inge Anthonijsz, projectleider van de Monitor bij het Nederlands Jeugdinstituut: “We zien echt een verbetering in de wijze waarop opleidingen aandacht besteden aan deze maatschappelijk urgente thema’s. De respondenten zelf geven het onderwijs met een 6 een krappe voldoende. De opleidingen onderschrijven het belang, maar constateren dat het tijd vergt om dit thema te verankeren in de opleidingen. De Monitor faciliteert en stimuleert hierin een leer- en verbetercyclus. Een perfecte tool dus om blijvend in te zetten en richting die verankering te gaan. Want cruciaal blijft dat de toekomstige professionals weten op welke signalen zij moeten letten en hoe ze moeten handelen."

2016 en verder

Het Ministerie van VWS is positief over de resultaten. Zij prijst de inzet van de branches, de opleidingen en de kennisinstituten die stappen gezet hebben op weg naar de borging van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de meldcode in opleidingen. Ook in 2017 zal zij, samen met het ministerie van OCW, en de onderwijssector doorgaan met de ingezette acties. Vanzelfsprekend zullen de kennisinstituten hierin bijdragen met hun expertise.

Doet uw opleiding ook mee?

Het invullen van de Monitor biedt u een aantal voordelen:
1. Het is een zelftest voor opleidingen. De monitor volgt de vijf stappen van de Wet meldcode. Door deze te doorlopen krijgt uw opleiding direct feedback of en hoe het thema is verankerd in de opleiding.
2. Opleidingen kunnen anoniem met elkaar kunnen vergelijken.
3. Het ondersteunt het gesprek tussen opleiding en werkveld over de vraag welke kennis en vaardigheden op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet meldcode een startbekwame professional moet hebben.

Het volledige rapport lezen?

Download hier het rapport met daarin de resultaten van de Monitor Leren Signaleren.