Definities vormen van huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. De huiselijke kring betekent: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. De term huiselijk geweld verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer heeft een afhankelijkheidsrelatie met de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Vormen van huiselijk geweld zijn:

  • partnergeweld en expartnergeweld
  • seksueel geweld
  • ouderenmishandeling
  • oudermishandeling
  • eergerelateerd geweld
  • vrouwelijke genitale verminking
  • huwelijksdwang.

Bron: Rijksoverheid

Partnergeweld en ex-partnergeweld

Eenzijdig uitgeoefend lichamelijk, psychisch en/of seksueel getint geweld of fysieke dwang tegen een partner door de (ex-)partner, ten gevolge waarvan iemand tegen haar wil emotionele en/of fysieke pijn of letsel
ervaart.

Bron: Kennisdossier huiselijk geweld Movisie

Seksueel geweld in huiselijke kring

Seksueel geweld is elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag in verbale, non-verbale of fysieke zin, waar geen wederzijdse toestemming voor bestaat en/of die op een of andere manier is afgedwongen en/of waarbij het slachtoffer veel jonger is of in een afhankelijke relatie staat.

Bron: Kennisdossier seksueel geweld Movisie

Ouderenmishandeling

Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand van 65 jaar of ouder) verstaan wij het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Bron: Kennisdossier huiselijk geweld Movisie

Oudermishandeling

Huiselijk geweld door kinderen en jongvolwassenen tegen hun ouders.

Bron: Kennisdossier huiselijk geweld Movisie

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld omvat elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of een vrouw en daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.

Bron: Werkdefinitie Ministerie van Justitie, Beke, 2005)

Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) wordt ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Het betreft een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak.

Bron: Pharos

Huwelijksdwang

Een huwelijk waarbij één of beide huwelijkspartner(s) geen zeggenschap heeft (hebben) over de sluiting van de huwelijksverbintenissen en daarmee niet instemmen/instemt. Onder deze situatie wordt mede begrepen: het wel meewerken aan de formele (wettelijke) huwelijkshandelingen, doch onder lichamelijke of geestelijke bedreiging.

Bron: Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken op website Pharos